ਆਰਕ ਬਾਇਓ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਤਰਲ ਖਾਦ 

ਕਿੰਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹਤਰੀਨ ਖਾਦ 

ਆਰਕ ਬਾਇਓ ਖਾਦ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ?

 • ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਵੇ 

 • ਪੌਦੇ ਦੇ ਲੋੜ ਦੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ 

 • ਪੀਲਾਪਣ ਦੂਰ ਕਰੇ 

 • ਫ਼ਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ 

 • ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇ  
   

ਆਰਕ ਬਾਇਓ ਖਾਦ ਗੋਬਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬੇਹਤਰ ਹੈ ?

 • ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਵਾਂਗੂ ਫੰਗਸ ਅਤੇ ਸਿਯੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ 

 • ਇਹ ਖਾਦ ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

 • ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਗੋਬਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ 

 

ਆਰਕ ਬਾਇਓ ਸੁੱਕੀ ਖਾਦ

 • 1-5 ਸਾਲ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ | ਖ਼ਰਚਾ 15-20 ਰੁਪਏ

 • 5-10 ਸਾਲ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ | ਖ਼ਰਚਾ 30-40 ਰੁਪਏ

 • 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋ | ਖ਼ਰਚਾ 45-50 ਰੁਪਏ

 • ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਖਰਚਾ 3500 ਰੁਪਏ 

 • 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 35 ਏਕੜ ਦੀ ਖਾਦ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਆਰਕ ਬਾਇਓ ਲਿਕੁਈਡ ਖਾਦ: 

 • ਲੇਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ 

 • ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟੈਂਕਰ ਖੁਦ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

 • 1 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 1000 ਲੀਟਰ 

 • ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਖਰਚਾ 4000-4500 ਰੁਪਏ

 • 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ:

 • ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 

ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
+91-98777-17992